Indexbeleggen is veiliger en goedkoper

 

In een vorig artikel had ik het reeds over de lazy portfolio voor de Belgische belegger. Intussen ben ik verder gegaan in de theorie van het indexen en de principes van de Bogleheads.

Ik geloof dat deze portefeuille een winnende strategie is voor iedereen die passief wenst te beleggen, ze kan eenvoudig aangepast worden aan jou risico profiel en jou doelen. Zo bepaalt de Euronext-beurs hoe de AEX in elkaar zit. De indexportefeuilles zijn nadrukkelijk bedoeld voor klanten die zelf graag passief willen beleggen, maar wel de asset allocatie en de fondsselectie aan professionals willen overlaten, aldus Van Gennip. All pension plans held with these pension funds are based on the average pay system. Deze site maakt gebruik van cookies.

Navigatie door berichten

'Hoe je een goede indexportefeuille opbouwt hangt helemaal af van je doel, beleggingshorizon, risicobereidheid en risicohouding.' Maar in de praktijk vallen de opbrengsten bij actief beleggen tegen en het kostenniveau ligt vaak al snel één procentpunt hoger dan dat van passieve fondsen, zo stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Maar door de kosten, verliezen vaak beide partijen. Het gaat om een mandje met aandelen dat wordt samengesteld door de beurzen. Zo bepaalt de Euronext-beurs hoe de AEX in elkaar zit.

Als je een vol mandje met aandelen hebt, is het niet erg als er twee aandelen tegenvallen. Indexbeleggen kent volgens Bauer geen nadelen. Het gaat om een rendement van gemiddeld 6 tot 8 procent per jaar gemeten over de periode na de Tweede Wereld Oorlog.

Wetenschappelijk is allang aangetoond dat deze methodes niet werken. Ook is het verstandig om, wanneer bepaalde verhoudingen in de effectenportefeuille scheefgroeien, de portefeuille te herbalanceren. Is dat niet verkapt actief beleggen? Ze switchen van de ene markt naar de andere markt of stappen soms helemaal uit.

Small growers can use th i s money , f or example, [ Kleine boeren ku nn en d it geld bi jvoo rb eeld gebruiken [ In view of all the elements listed above, the investigation confirmed that there is no possibilit y t o index t h e minimum import prices in order to address the fluctuating price of the product concerned.

Gezien alle bovengenoemde punten van overweging heeft het onderzoek dan ook bevestigd dat indexering van de minimuminvoerprijzen niet mogelijk is om het probleem van de prijsschommelingen voor het betrokken product op te lossen. This means that the cap and threshold mechanism will automatically take accoun t o f moneys a v ai lable in the fund.

In order to respect confidential business information, it. Om het vertrouwelijke karakter van de bedrijfsinformatie te waarborgen. All pension plans held with these pension funds are based on the average pay system. Alle pensioenregelingen van deze bedrijfstakpensioenfondsen zijn gebaseerd op de systematiek van middelloon.

Due to the absence of a correlation between the sale prices of the product concerned and the purchase price of sweetcorn, and in light of the divergent evolution of sweetcorn prices in Thailand and in the Community, it is evident tha t a n indexation o f t he minimum import price on the price of sweetcorn is not feasible. Wherever possible and especially on projects with a long completion time, co s t indexation c l au ses are included in the contract, particularly with regard to labor and fuel costs.

Daar waar mogelijk, en in het bijzonder bij contracten met een lange uitvoeringsduur, worden kostenindexeringsclausules in het contract opgenomen, vooral met betrekking tot arbeidsloon en brandstofkosten.

Most frequent English dictionary requests: Please click on the reason for your vote: This is not a good example for the translation above.

The wrong words are highlighted. It does not match my search. It should not be summed up with the orange entries The translation is wrong or of bad quality. Blauwtulp heeft een half jaar geleden besloten het model extern te laten testen, via de Universiteit Utrecht, met als doel om vast te stellen hoe goed het model is en of er verbeteringen mogelijk zijn.

Van die eventuele verbeteringen zouden dan zowel de interne en externe klanten van Blauwtulp kunnen profiteren. Deze paper begint met de overzicht van de laatste stand van de wetenschappelijke onderzoeken naar criteria die belangrijk zijn bij de selectie van beleggingsfondsen. Een aantal van die factoren is ook opgenomen in het FundSelectModel van Blauwtulp. Daarna worden de uitkomsten besproken van het onderzoek en er wordt afgesloten met een aantal conclusies en mogelijke vervolgstappen.

Het onderzoek bestaat in de kern uit twee onderdelen. Ten eerste worden de uitkomsten van het FundSelectModel per beleggingscategorie vergeleken met een zogeheten indexportefeuille portefeuille van alle fondsen uit die categorie en de 5-sterrenportefeuille uit de betreffende categorie.

Morningstar heeft zelf ook een fondsenrankingsmethodiek: De 5-sterrenfondsen worden volgens Morningstar verondersteld het beste te zijn.

Derhalve is een vergelijking van de portefeuille die het FundSelectModel adviseert versus een 5-sterrenportefeuille opportuun. In het onderzoek worden de FundSelectieModel-portefeuilles niet alleen op basis van rendement, maar ook op basis van risicogecorrigeerde rendementen, vergeleken met de indexportefeuille en de 5-sterrrenportefeuille. Het tweede deel van het onderzoek betrof de voorspelkracht van het FundSelectModel. De vraag is dan of die selectie ook een voorspelling geeft voor het toekomstig rendement.

Toekomstige rendementen voorspellen is niet gemakkelijk, zo weten we uit talloze praktische en wetenschappelijke onderzoeken. Op voorhand moeten hier de verwachtingen wat getemperd worden.